SIRIWAT
PAPIROM

ให้คำปรึกษา

ออกแบบเว็บไซต์

โปรแกรมเมอร์

สวัสดี ฉันเป็นฟรีแลนซ์ จบ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ขณะนี้รับทำเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS (Joomla & Wordpress) รับทำ Web Application และงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

Contact Me
เกี่ยวกับฉัน
About Me

1994년 11월 4일 금요일

::: CED8 ::: RMU56 :::

ชื่อ ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์ ชื่อเล่น อาร์ม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

 • อายุ: 27+
 • ที่อยู่: จังหวัดมหาสารคาม
 • โทร: 080-013-2157
 • อีเมล: std22108@gmail.com
ประสบการณ์
Experience
ประวัติการศึกษา
Education
วิทยากร
Lecturer
 • การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา (2 ตุลาคม 2559)

 • การใช้งานระบบวารสารครุศาสตร์

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมให้กับ คณาจารย์และบุคลากร ในการใช้งานระบบวารสารครุศาสตร์ กลุ่มงานวารสารและผลงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (29 พฤษภาคม 2560)

 • เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติฯ

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมให้กับนักศึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีทางการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (6 มีนาคม 2561)

 • การออกแบบ INFOGRAPHIC

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ INFOGRAPHIC (15 กันยายน 2560)

 • การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร อบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น (21 กุมภาพันธ์ 2561)

 • โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

  ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และการประเมินผลแบบเรียลไทม์ รุ่นที่ 1-8 (2561) หน่วยอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 • ประโยชน์ของระบบโครงข่าย (IOT)

  ได้รับเชิญเป็น วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประโยชน์ของระบบโครงข่าย (IOT) จัดโดย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (13 มีนาคม 2562)

การพัฒนาตนเอง
Self Development
ผลงาน
PERFORMANCE
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบแผนงานและงบประมาณ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบ IRIE Clinic
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบให้คำปรึกษานักศึกษา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา/ศิษย์เก่า
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
เว็บไซต์หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์ มรม.
เว็บไซต์หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มรม.
สื่อการสอน
ระบบต่อมไร้ท่อ